>_ disclaimer

Phishermen BV, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68307284 (hierna: "Opdrachtnemer") is door de hieronder genoemde partij (hierna: “Opdrachtgever”) verzocht één of meerdere simulaties uit te voeren op het gebied van phishing. Opdrachtnemer is hiertoe bereid maar wenst gezien de aard van de werkzaamheden zijn verplichtingen en aansprakelijkheden expliciet apart vast te leggen.

De algemene voorwaarden van Opdrachtnemer zijn van toepassing op deze overeenkomst. In geval van een conflict tussen enige bepaling uit de algemene voorwaarden en deze overeenkomst geldt het bepaalde uit deze overeenkomst. Eventuele algemene voorwaarden van Opdrachtgever worden bij deze uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 1 Scope van de opdracht

Doel van de overeenkomst is het onderzoeken en in kaart brengen van de bestendigheid van medewerkers tegen phishing aanvallen.

Opdrachtnemer spant zich in voor een zorgvuldige uitvoering van de simulaties, zonder nadelige gevolgen voor de bestaande infrastructuur of medewerkers.

Artikel 2 Machtigingen en garanties

Opdrachtgever verleent Opdrachtnemer hierbij onbeperkte toestemming tot het versturen van gesimuleerde phishing mails naar alle door de Opdrachtgever verstrekte email adressen. Opdrachtgever verklaart toestemming te hebben van derden die mogelijk gevolgen kunnen ondervinden van het onderzoek en hen naar behoren te hebben geïnformeerd over het onderzoek.

Opdrachtgever verklaart en staat ervoor in dat hij bevoegd is de in dit artikel genoemde rechten en toestemming te verlenen aan Opdrachtnemer. Hij verklaart daarnaast ook bevoegd te zijn dit recht te verlenen voor, en de toestemming te hebben van, derden die mogelijk gevolgen ondervinden van het onderzoek.

Artikel 3 Aansprakelijkheid van Opdrachtgever

Opdrachtgever zal Opdrachtnemer vrijwaren van alle claims van derden en door derden genomen juridische stappen die worden genomen in verband met het onderzoek.

Indien Opdrachtnemer door de autoriteiten boetes worden opgelegd in verband met werkzaamheden onder deze overeenkomst, of de burgerlijke rechter een verplichting tot schadevergoeding aan een derde oplegt, dan zal Opdrachtgever deze boetes of schadevergoeding integraal compenseren.

Indien personen werkzaam voor Opdrachtnemer worden aangehouden, bestuurlijk opgehouden of ingesloten door de politie, andere autoriteiten of privaat veiligheidspersoneel op grond van enige verdenking van strafbaar of onrechtmatig handelen, is Opdrachtgever verplicht alles in het werk te stellen om hieraan zo snel mogelijk een einde te maken.

Alle juridische kosten die Opdrachtnemer of een door hem met toestemming van Opdrachtgever ingeschakelde derde moet maken in verband met een juridische claim in verband met de overeenkomst zal door Opdrachtgever onverwijld en volledig worden gecompenseerd.

De bepalingen uit dit artikel gelden uitsluitend indien de grondslag te herleiden is tot opzet of nalatigheid van Opdrachtgever.

Artikel 4 Aansprakelijkheid van Opdrachtnemer

Ondanks dat Opdrachtnemer zich zal inspannen geen schade aan te richten aan de systemen, infrastructuren, medewerkers en andere objecten van Opdrachtgever en eventuele derden, geeft Opdrachtnemer geen garanties dat er geen schade zal ontstaan. Opdrachtnemer is uitsluitend aansprakelijk voor door Opdrachtgever geleden schade in geval van opzet of grove nalatigheid.

Iedere aansprakelijkheid van Opdrachtnemer voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen aanvullende schadevergoedingen in welke vorm dan ook, alsmede vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winste,vertragingsschade, schade wegens verlies van gegevens, schade wegens overschrijding van termijnen als gevolg van gewijzigde omstandigheden, diefstal, verlies of beschadiging van zaken tijdens het onderzoek en schade wegens door Opdrachtnemer gegeven inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de overeenkomst vormt.